Algemene voorwaarden

1.0

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

Artikel 1.1

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij The Trainee Company diensten van welke aard en onder welke benaming dan ook aan opdrachtgever levert.

Artikel 1.2

Afwijkingen en aanvullingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

Artikel 1.3

De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 1.4

Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. The Trainee Company en opdrachtgever zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.

2.0

Dienstverlening

Artikel 2.1

The Trainee Company zal de in de overeenkomst tussen partijen aangewezen medewerker aan opdrachtgever ter beschikking stellen om volgens zijn instructie werkzaamheden te verrichten conform hetgeen tussen partijen is overeengekomen. Indien schriftelijk niet anders overeengekomen, zal de medewerker op basis van zessendertig uur per week tijdens de voor The Trainee Company gebruikelijke werkdagen aan opdrachtgever ter beschikking worden gesteld.

Artikel 2.2

Opdrachtgever kan de ter beschikking gestelde medewerker slechts te werk stellen voor andere dan de overeengekomen werkzaamheden dan wel voor werkzaamheden buiten Nederland indien The Trainee Company daarmee vooraf schriftelijk heeft ingestemd. The Trainee Company kan naar zijn eigen oordeel de gevraagde instemming onthouden of (financiële) voorwaarden stellen aan een zodanige wijziging van werkzaamheden of aan een inzet buiten Nederland.

Artikel 2.3

Het is opdrachtgever niet toegestaan de ter beschikking gestelde medewerker aan een derde door te lenen of ter beschikking te stellen om onder leiding en toezicht van die derde werkzaam te zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 2.4

Het is opdrachtgever niet toegestaan de werkzaamheden van de medewerker tijdelijk op te schorten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en de looptijd van dat opschortingsrecht daarbij is vastgelegd.

3.0

Duur en beëindiging overeenkomst

Artikel 3.1

De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde duur. Indien partijen hieromtrent niets zijn overeengekomen, heeft de overeenkomst een looptijd voor onbepaalde duur.

Artikel 3.2

Voor elk der partijen geldt een opzegtermijn zoals overeengekomen. Bij gebreke van een specifieke regeling zal de opzegtermijn één kalendermaand bedragen. Opzegging dientplaats te vinden door middel van een aangetekend schrijven. Partijen zullen wegenseen reguliereopzeggingmet inachtneming van de overeengekomen opzegtermijnnimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

Artikel 3.3

De voor bepaalde duur aangegane overeenkomst eindigt van rechtswege na afloop van de overeengekomen duur.

4.0

Vervanging

Artikel 4.1

The Trainee Company zal zich er redelijkerwijs voor inspannen dat de ter beschikking gestelde medewerker gedurende de duur van de overeenkomst beschikbaar blijft voor arbeid tijdens de overeengekomen dagen en uren. Ook indien de overeenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, is The Trainee Company steeds gerechtigd na overleg met opdrachtgever deze persoon te vervangen door één of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.

Artikel 4.2

Opdrachtgever is gerechtigd om vervanging van de ter beschikking gestelde medewerker te verzoeken indien de ter beschikking gestelde medewerker aantoonbaar niet aan uitdrukkelijk overeengekomen kwaliteitseisen voldoet en opdrachtgever dit binnen drie werkdagen na de aanvang van de werkzaamheden schriftelijk en gemotiveerd aan The Trainee Company kenbaar maakt, dan wel ingeval van langdurige ziekte of uitdiensttreding van de ter beschikking gestelde medewerker. The Trainee Company zal aan het verzoek onverwijld met prioriteit aandacht geven. The Trainee Company staat er niet voor in dat vervanging steeds mogelijk is. Indien vervanging niet of niet onverwijld mogelijk is, vervallen de aanspraken van opdrachtgever op verdere nakoming van de overeenkomst evenals alle aanspraken van opdrachtgever wegens niet-nakoming van de overeenkomst. Betalingsverplichtingen van opdrachtgever betreffende de reeds verrichte werkzaamheden blijven onverminderd in stand.

5.0

Arbeidsduur, werktijden en arbeidsomstandigheden

Artikel 5.1

De werktijden, rusttijden en arbeidsduur van de ter beschikking gestelde medewerker zijn gelijk aan de bij opdrachtgever gebruikelijke tijden en duur, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever staat er voor in dat de werk- en rusttijden en de arbeids- duur van de ter beschikking gestelde medewerker voldoen aan de relevante wet- en regelgeving.

Artikel 5.2

Opdrachtgever zal The Trainee Company zo spoedig mogelijk informeren omtrent een voorgenomen tijdelijke sluiting van zijn bedrijf of organisatie gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien Opdrachtgever nalaat om The Trainee Company tijdig te informeren, is Opdrachtgever voor de duur van de sluiting van zijn bedrijf of organisatie onverkort aan The Trainee Company het overeengekomen tarief verschuldigd.

Artikel 5.3

Opdrachtgever zal zich ten aanzien van de ter beschikking gestelde medewerker gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen medewerkers gehouden is.

Artikel 5.4

Opdrachtgever is jegens de ter beschikking gestelde medewerker en The Trainee Company gehouden tot nakoming van de relevante wetgeving en de uit de daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van de veiligheid op de werkplek en de goede arbeidsomstandigheden in het algemeen.

Artikel 5.5

The Trainee Company sluit jegens Opdrachtgever elke aansprakelijkheid uit voor alle schade, waaronder uitdrukkelijk doch niet gelimiteerd personenschade en vermogensschade, uit welke hoofde dan ook en in de ruimste zin des woords, waaronder uitdrukkelijk doch niet gelimiteerd schade die de medewerker lijdt dan wel diens rechtsopvolgers, zoals nabestaanden of verzekeraars, lijden en waarvoor Opdrachtgever aansprakelijk wordt gesteld, geleden in de uitoefening van de werkzaamheden alsmede voor schade opgelopen in een situatie en/of gedurende een periode die zodanige samenhang heeft met de uitoefening van de werkzaamheden dat deze schade naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid en/of goed werkgeverschap niet voor rekening van de medewerker komt.

6.0

Prijs en betaling

Artikel 6.1

Alle aanbiedingen en andere uitingen van The Trainee Company zijn vrijblijvend, tenzij door The Trainee Company schriftelijk anders is aangegeven.

Artikel 6.2

Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd. Tenzij anders overeengekomen, zijn alle prijzen steeds in euro’s en dient opdrachtgever alle betalingen in euro’s te voldoen.

Artikel 6.3

Indien opdrachtgever bestaat uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen, is elk van die personen hoofdelijk gehouden de uit de overeenkomst verschuldigde bedragen te voldoen.

Artikel 6.4

Ter zake de door The Trainee Company verrichte prestaties en de daarvoor door opdrachtgever verschuldigde bedragen leveren de relevante documenten en gegevens uit de administratie of systemen van The Trainee Company volledig bewijs op, onverminderd het recht van opdrachtgever tot het leveren van tegenbewijs.

Artikel 6.5

Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van opdrachtgever, geldt dat The Trainee Company gerechtigd is schriftelijk op een termijn van ten minste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, is opdrachtgever gerechtigd binnen dertig dagen na de kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden. Opdrachtgever komt zodanig recht tot opzegging echter niet toe indien tussen partijen is overeengekomen dat de geldende prijzen en tarieven worden aangepast met inachtneming van een tussen partijen overeengekomen index of andere maatstaf.

Artikel 6.6

Partijen zullen in de overeenkomst de datum of data waarop The Trainee Company de vergoeding voor de overeengekomen prestaties aan opdrachtgever in rekening brengt, vastleggen. Verschuldigde bedragen worden door opdrachtgever betaald volgens de overeengekomen dan wel op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van een specifieke regeling zal opdrachtgever binnen een door The Trainee Company te bepalen termijn na factuurdatum betalen. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling en evenmin tot verrekening van verschuldigde bedragen.

Artikel 6.7

Indien de ter beschikking gestelde medewerker in opdracht of op verzoek van opdrachtgever per dag langer werkt dan het overeengekomen of gebruikelijke aantal werkuren dan wel buiten de bij The Trainee Company gebruikelijke werkdagen, is opdrachtgever voor deze uren het overeengekomen extra uurtarief of, bij gebreke van een overeengekomen extra uurtarief, het bij The Trainee Company gebruikelijke extra uurtarief verschuldigd. Desgevraagd zal The Trainee Company opdrachtgever informeren over de geldende extra uurtarieven.

Artikel 6.8

Indien schriftelijk tussen partijen overeengekomen, zal The Trainee Company elke factuur vergezeld doen gaan van een specificatie op basis van urenstaten.

The Trainee Company is gerechtigd om de tarieven van de ter beschikking gestelde medewerker aan te passen indien diens functie of taakomschrijving wijzigt. The Trainee Company zal dit schriftelijk uiterlijk dertig dagen voor de ingangsdatum aan opdrachtgever mededelen. Indien opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, is opdrachtgever gerechtigd binnen veertien dagen na datum kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden.

Artikel 6.9

Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt, is opdrachtgever, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien opdrachtgever na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan The Trainee Company de vordering uit handen geven, in welk geval opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen alle kosten berekend door externe deskundigen. De buitengerechtelijke incassokosten worden bepaald op 15% van de verschuldigde hoofdsom.

7.0

Opschorting en ontbinding

Artikel 7.1

Opdrachtgever wordt geacht van rechtswege in verzuim te verkeren en zijn (resterende) schulden aan The Trainee Company zullen onmiddellijk opeisbaar zijn, indien:

  • Opdrachtgever zijn eigen faillissement, surseance van betaling of schuldsanering (WSNP) aanvraagt, failliet wordt verklaard dan wel wordt toegelaten tot de schuldsanering (WSNP), of aan opdrachtgever uitstel van betaling wordt verleend;
  • Beslag is gelegd op een materieelgedeelte van het vermogen van opdrachtgever en dit beslag dient binnen 14 dagen na beslaglegging is opgeheven;
  • Opdrachtgever niet voldoet en enig op hem rustende verplichting uit de algemene voorwaarden en/of de overeenkomst;
  • Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk in gebreke is met voldoening van een factuur van The Trainee Company binnen de overeengekomen termijn;
  • Opdrachtgever wordt ontbonden, geliquideerd, zijn onderneming, geheel of gedeeltelijk, staakt of zijn onderneming, direct of indirect, geheel of gedeeltelijk, verkoopt;
  • Een directe of indirecte wijziging plaatsvindt in de zeggenschap van (een deel van) de onderneming van opdrachtgever.

Artikel 7.2

In de situaties zoals omschreven in lid 1 van dit artikel heeft The Trainee Company het recht om, zonder nadere ingebrekestelling, zonder gerechtelijke tussenkomst, zonder enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd haar overige contractuele en wettelijke rechten:

  • De nakoming van haar verplichtingen jegens opdrachtgever op te schorten, waaronder mede wordt verstaan het recht om een gedetacheerde (waaronder tevens freelancer cq doorlener) onmiddellijk terug te trekken, totdat opdrachtgever al zijn verplichtingen jegens The Trainee Company is nagekomen;
  • De overeenkomst geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang, te ontbinden;
  • Volledige en onmiddellijke betaling te eisen van enig bedrag dat opdrachtgever aan The Trainee Company verschuldigd is, ook voor zover dat nog niet opeisbaar was;
  • Alvorens over te gaan tot (verdere) uitvoering van een overeenkomst, afdoende zekerheid voor tijdige nakoming van de (betalings)verplichtingen van opdrachtgever te verkrijgen.

8.0

Geheimhouding

Artikel 8.1

The Trainee Company en de opdrachtgever verbinden zich tot strikte geheimhouding tegenover alle derden, van al hetgeen hen in het kader van de opdracht ter kennis komt omtrent de wederpartij en waarvan zij weten of redelijkerwijs hadden kunnen vermoeden dat bekendmaking schadelijk is of kan zijn voor de wederpartij.

Artikel 8.2

The Trainee Company zal de medewerker verplichten geheimhouding te betrachten omtrent al hetgeen deze bij het verrichten van de werkzaamheden bekend wordt. The Trainee Company is echter nimmer aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het feit dat een medewerker deze verplichting heeft geschonden.

9.0

Overname personeel

Artikel 9.1

Elk der partijen zal gedurende de looptijd van de overeenkomst géén medewerkers van de andere partij die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken. Aan het einde van de looptijd van de overeenkomst en binnen één jaar na het einde van de looptijd van de overeenkomst kan slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, een medewerker in dienst worden genomen. Aan bedoelde toestemming kunnen voorwaarden zijn verbonden.

Artikel 9.2

Indien de opdrachtgever artikel 8.1. op enigerlei wijze overtreedt, dan zal opdrachtgever een niet voor matiging vatbare boete aan The Trainee Company verschuldigd zijn van € 25.000,- voor iedere door The Trainee Company geconstateerde overtreding alsmede € 2.500,- voor iedere dag (of gedeelte van de dag) dat de overtreding voortduurt ongeacht het recht van The Trainee Company om nakoming te vorderen, het recht om schadevergoeding te vorderen en het recht om over te gaan tot ontbinding.

10.0

Aansprakelijkheid en vrijwaring

Artikel 10.1

Indien The Trainee Company op grond van de wet of de overeenkomst jegens opdrachtgever aansprakelijk is voor enigerlei schade, dan is deze aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot het bedrag dat op basis van de aansprakelijkheidsverzekering van The Trainee Company wordt uitgekeerd.

Artikel 10.2

Indien de verzekeraar van The Trainee Company, om welke reden dan ook niet of niet volledig tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van The Trainee Company in ieder geval zijn beperkt tot het bedrag van de factuurwaarde van de overeenkomst met een maximum van € 5000,- per gebeurtenis.

Artikel 10.3

The Trainee Company is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade en/of verliezen die de medewerker toebrengt aan opdrachtgever en/of derden.

Artikel 10.4

Opdrachtgever vrijwaart The Trainee Company voor iedere aansprakelijkheid van The Trainee Company die direct of indirect voortvloeit uit schade en/of verliezen die de medewerker toebrengt aan opdrachtgever en/of derden.

Artikel 10.5

The Trainee Company is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor verbintenissen die de medewerker met de opdrachtgever of derden is aangegaan, ongeacht of hiervoor door de opdrachtgever of die derde toestemming is verleend.

Artikel 10.6

Opdrachtgever vrijwaart The Trainee Company voor iedere aansprakelijkheid van The Trainee Company die direct of indirect voortvloeit uit verbintenissen die de medewerker is aangegaan met opdrachtgever en/of derden, ongeacht of hiervoor door de opdrachtgever of die derde toestemming is verleend.

11.0

Toepasselijk recht en forumkeuze

Artikel 11.1

Deze algemene voorwaarden en alle offertes en alle overeenkomsten waarop zij betrekking hebben, zijn onderworpen aan Nederlands recht.

Artikel 11.2

Alle geschillen voortvloeiend of samenhangend met de overeenkomst, waaronder procedures in kort geding, kunnen uitsluitend ter beslechting onderworpen aan de bevoegde rechter te Den Haag.

Filters
Vakgebied
Opleidingsniveau
Locatie
Filters toepassen